PRIVACYVERKLARING
Admi-On Administratiekantoor is zich ervan bewust dat een passende verwerking van
persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht.
Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De
handelswijze van Admi-On Administratiekantoor is in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Opslag van gegevens;
5. Rechten van betrokkenen;
6. Bewaartermijn gegevens;
7. Contactgegevens;
8. Aanpassing privacyverklaring.
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)
De volgende persoonsgegevens (NAW-gegevens) worden door Admi-On verwerkt voor het aangaan
en uitvoeren van overeenkomsten met Admi-On in de breedste zin van het woord:
• Voor- en achternaam;
• Bedrijfsnaam;
• Adresgegevens;
• E-mailadresgegevens;
• URL website;
• Telefoonnummer(s);
• IBAN-nummer.
Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk toe op het leveren van administratieve dienstverlening. Om
deze diensten te optimaliseren kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van
Admi-On te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.
Daarnaast kunnen andere hierboven niet vermelde persoonsgegevens worden verwerkt, welke door
u als betrokkene uit vrije wil worden verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst met Admi-On.
Admi-On verwerkt in principe geen bijzondere gegevens, waaronder gegevens betreffende ras,
geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid,
strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Admi-On behoudt zich echter de
mogelijkheid voor deze bijzondere gegevens te verwerken, indien dit van essentieel belang is voor
het uitvoeren van de dienstverlening, echter niet zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
vooraf of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden of buitenlandse instellingen tenzij hiervoor
door betrokkene toestemming is verleend of een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt.
2. Marketingactiviteiten
Admi-On raadpleegt, in het kader van marketingactiviteiten, periodiek de algemene bezoekgegevens
van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip
van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en
gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden
zijn hiervan het communiceren met bestaande klanten over (nieuwe) producten en diensten van
Admi-On of om informatie te verstrekken over ontwikkelingen die voor de klant van belang kunnen
zijn.
3. Beveiligingsniveau
Admi-On beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en
administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang,
openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan virusscanners en
firewalls en gebruik van een versleuteld adresboek en versleuteld online CRM-systeem met
zelfstandige beveiliging, verzorgd door de provider. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt
van data, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.
4. Opslag van gegevens
De persoonsgegevens worden deels bewaard in fysieke dossiers, welke in een afsluitbare metalen
kast worden bewaard waar enkel de onder punt 7. genoemde persoon inzage in heeft. De gegevens
worden daarnaast digitaal versleuteld bewaard in een online CRM-systeem. E-mailgegevens worden
tevens digitaal bewaard in e-mailboxen.
5. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met Admi-On heeft, heeft u middels een schriftelijk verzoek (per e-mail via het
onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons
verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met
informatie over de producten en diensten van Admi-On, hiervan schriftelijk bericht doen. Tevens
heeft u recht om indien u van mening bent dat de gegevensverwerking onterecht of onjuist
plaatsvindt hierover een klacht in te dienen bij de onder 7. genoemde persoon.
6. Bewaartermijn gegevens
Uw gegevens worden in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard. Na sluiting van het
dossier worden de gegevens nog 7 jaar bewaard, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn verplicht
is. Daar waar nodig worden met betrokkene(n) nadere afspraken gemaakt over een afwijkende
bewaartermijn.
7. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken en klachten rond de verwerking van uw persoonsgegevens richten
tot:
Admi-On Administratiekantoor
Petra Elzinga
Skoallestrjitte 6
9054 KK Hijum
info@admion.frl
8. Aanpassen privacyverklaring
Admi-On behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de
website (www.admion.frl) worden gepubliceerd.